Tako so o Uniorju v prejšnjem stoletju poročali časopisi

Družina Osole. Zgodovinskemu arhivu je predala pomemben zbirnik medijskih objav o Uniorju.

Jernej Osole, sin dolgoletnega direktorja Uniorja in ‘očeta’ zreškega turizma Marjana Osoleta, je doma hranil zavidljivo zbirko časopisnih člankov, povezanih z Uniorjem.
“Odločil sem se, da gradivo, ki priča o strmem razvoju Uniorja in Zreč v času, ko je podjetje vodil moj oče, predam Zgodovinskemu arhivu Celje. Tako bo gradivo ohranjeno in na voljo tudi drugim, ki jih zgodovina podjetja in kraja v tem obdobju zanima,” je povedal Jernej Osole.
V Zgodovinskem arhivu Celje (ZAC) so tako gradivo, ki obsega štiri arhivske škatle, uredili in odprli poseben arhivski fond družine Osole.

Zgodovinska vrednost

Vir: SI_ZAC/1687 Družina Osole (a.š. 1, sig. 2)

Višji arhivist Jože Kranjec nam je pojasnil, da med prevzetim gradivom prevladujejo časopisni članki, objavljeni v različnih časopisih od 70. let do začetka 90. let prejšnjega stoletja. Zbirala in hranila jih je Ana Kramberger, Osoletova tajnica v Uniorju.
“Preko omenjenih člankov dobimo vpogled v kronološke informacije o najpomembnejših dogodkih v podjetju, prelomnicah za podjetje in njene zaposlene ter tudi o lokalnem okolju in njegovem razvoju. Tako lahko dobimo informacije o razvoju (podjetja in kraja), uspehih, težavah in neuspehih podjetja, stavkah v podjetju, zadovoljstvu oziroma nezadovoljstvu zaposlenih s podjetjem in vodstvom, intervjuje z zaposlenimi in vodstvenim kadrom, kronološki vpogled v zgodovinski razvoj podjetja, vpogled v razplet dogodkov na začetku devetdesetih let prejšnjega stoletja, ko se je zamenjalo vodstvo v podjetju itd.,” je naštel Jože Kranjec.
Nekaj gradiva je tudi iz obdobja začetkov devetdesetih let, burnih tako za podjetje kot tudi Marjana in Jerneja Osoleta ter drugega zasebnega gradiva.

Unior bo gradivo še predal

Ob tem arhivist poudari, da gre v tem primeru za zasebno gradivo družine Osole, ki se v prihodnje lahko dopolnjuje tudi z osebnim gradivom preostalih članov družine, ne pa za gradivo podjetja Unior Zreče. “Gradiva podjetja Unior Zreče še nismo prevzeli, so pa v podjetju v po-stopku priprave arhivskega gradiva na izročitev, prevzem je predviden za leto 2021,” je pojasnil Kranjec. V tem primeru gre za arhivsko gradivo, za katero je ZAC pristojen po arhivskem zakonu.
Gradivo družine Osole, pretežno povezano z Uniorjem in Zrečami, je vsem, ki jih zanima, ob predhodnem naročilu v celoti dostopno v čitalnici Zgodovinskega arhiva Celje.

Priča o razvoju podjetja in kraja

Gradivo, med katerim prevladujejo časopisni članki, se ne nanaša samo na podjetje Unior, temveč je njihov kontekst širši. Preko kronološko urejenih člankov lahko sledimo razvoju podjetja, lokalnega okolja in turizma v Zrečah in okolici.
Marjan Osole je zreški Unior vodil med leti 1968 in 1989, ko se je podal v Nemčijo, kjer je Unior kupil tovarno. Po letu in pol se je upokojil, umrl je leta 2015. Za svoje uspešno delovanje v pod-jetju, za njegov napredek in s tem povezanega razvoja kraja, še posebej turizma, je prejel šte-vilne nagrade in priznanja. Po njegovem odhodu je vodenje Uniorja kratko, do maja 1991, pre-vzel njegov sin Jernej Osole. (N. K.)

 

 

Oglas