Širitev klinike in nov poslovno-trgovski objekt

OPPN LanovžHeliport. Knežje mesto bo dobilo še enega.

V obnovljenem Dvorcu Lanovž v Celju, katerega začetki segajo v 15. stoletje, so pred leti odprli prostore Specialistične klinike Dvorec Lanovž. Gre za edinstven zasebni medicinski center v regiji, kjer izvajajo varne in udobne diagnostične preiskave ter sodelujejo z vrhunskimi slovenskimi specialisti s področja medicine.

Mestna občina Celje je decembra 2020 prejela pobudo dveh podjetij, Cetisa in CEP, da bi na bližnjih parcelah, vzhodno od Dvorca Lanovž, gradili dva objekta. Ta sta zasnovana z določili Zavoda za varstvo kulturne dediščine, kajti območje se nahaja na območju kulturnega spomenika Dvorca Lanovž. Oba objekta sta arhitekturno in urbanistično podrejena dvorcu. Višinsko se oba držita slemena strehe, edino v vzhodnem delu objekta S1 se lahko objekt nadviša za 8,5 metra in se zgradi heliport. V park Dvorca Lanovž se ne sme posegati, pri gradnji in načrtovanju objektov pa morajo na vsaka štiri parkirna mesta zasaditi še visokodebelno drevo.

Dva objekta

Mestni svetniki so tako za zadnji seji razpravljali o Odloku o občinskem podrobnem prostorskem načrtu (OPPN) Dolgo polje zahod. Kot je bilo slišati v predstavitvi, je predmet izdelave tega OPPN vzpostavitev prostorskih pogojev za gradnjo medicinskega centra kot specialistične klinike z ambulantami z oznako S1, ki predstavlja širitev že obstoječe dejavnosti južno od območja OPPN znotraj Dvorca Lanovž, ter novega poslovno-trgovskega objekta z oznako S2. Na novo sta zasnovani dve gradbeni parceli, na katerih je možna gradnja predvidenih stavb. Več o tem pa v aktualni številki časopisa Celjan.