Zadnja letošnja seja zreškega občinskega sveta preko videokonference

Na junijski seji so zreški občinski svetniki še sedeli v istem prostoru, zdaj jih čaka delo na daljavo.

V Zrečah imajo letos načrtovano le še eno redno sejo občinskega sveta, in sicer 9. decembra. Izpeljali jo bodo na daljavo, preko videokonference. Kot poudarjajo na Občini Zreče bosta med najpomembnejšimi temami rebalans letošnjega občinskega proračuna in sprejetje proračuna za leto 2021. Ob tem bodo razpravljali tudi še o odloku o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje občine Zreče, o elaboratu o oblikovanju cen storitev obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo ter odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode za leto 2021, ter sklep o ceni izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe 24-urne dežurne pogrebne službe v občini Zreče. Tudi seje občinskih komisij in odborov bodo sklicane na daljavo, preko videokonference.

Oglas