Volilna pravila 2018

SPLETNI PORTAL NOVICE.SI do državnozborskih volitev 2018

SPLETNI PORTAL NOVICE.SI  bo tudi to­krat pred­vo­lil­na do­ga­ja­nja sprem­ljal v skla­du s svo­jo program­sko us­me­ri­tvi­jo, neod­vi­sno ured­niš­ko po­li­ti­ko in po pro­fe­sio­nal­nih no­vi­nar­skih na­če­lih.

Pra­vi­la SPLETNEGA PORTALA NOVICE.SI za vo­lil­no kam­pa­njo volitev do državnozborskih volitev 2018

Da bi ob­ve­sti­li bral­ce o vo­lil­nih de­jav­no­stih, bomo o tem po­ro­ča­li v no­vi­nar­skih za­pi­sih. Os­nov­no vo­di­lo pri po­ro­ča­nju bo do­bro pred­sta­vi­ti po­mem­bne in­for­ma­ci­je za lo­kal­ne pre­bi­val­ce in skup­no­sti, si­cer pa bo na­še vo­di­lo med vo­lil­no kam­pa­njo ne­pri­stran­sko in trž­no ob­na­ša­nje me­di­ja. Brezplačnih predstavitev strank ali kandidatov ne bomo objavljali.

V ča­su do vo­li­tev bo spletni portal ena­ko­prav­no obrav­na­val de­jav­nost vseh kan­di­da­tov in list. Pra­vi­lo­ma bomo po­kri­li do­god­ke na lo­kal­nem ob­moč­ju, ki ga tudi si­cer po­kri­va­mo v na­šem in­for­ma­tivnem delu – bodisi na Radiu Rogla ali lokalnih časopisih Novice, Rogaške novice, Bistriške novice in Celjan. Pri­ča­ku­je­mo, da bomo o do­god­kih pi­sno ob­veš­če­ni naj­manj sedem dni pred do­god­kom. Naši no­vi­nar­ji bodo o njih po­ro­ča­li po svo­ji pre­so­ji.

Pravila za oglaševanje v času volilne kampanje

Na SPLETNEM PORTALU NOVICE.SI lah­ko kan­di­da­ti, pred­la­ga­te­lji kan­di­da­tov, po­li­tič­ne stran­ke ali dru­gi or­ga­ni­za­tor­ji vo­lil­ne kam­pa­nje pro­ti us­trez­ne­mu pla­či­lu ob­jav­lja­jo po­li­tič­na vo­lil­na pro­pa­gand­na spo­ro­či­la za pred­sta­vi­tev kan­di­da­tov, po­li­tič­nih strank in nji­ho­vih pro­gra­mov.

Vo­lil­na pro­pa­gand­na spo­ro­či­la pla­ču­je­jo na­roč­ni­ki po ve­ljav­nem ce­ni­ku oglasnih spo­ro­čil v predplačilu. Pooblaščena oglaševalska agencija ne more uveljavljati pogodbenih popustov.

SPLETNI PORTAL NOVICE.SI  bo objavljal oglase skladno z Zakonom o volilni kampanji samo z navedbo naročnika. Za vsebino oglasov  je odgovoren naročnik.

Vo­lil­na pro­pa­gand­na spo­ro­či­la bodo ob­jav­lje­na v red­nih in po po­tre­bi do­dat­nih oglasnih delih spletnega portala. Naročila bodo veljavna, če bodo poslana najmanj 5 delovnih dni pred prvo objavo.

V nobenem primeru organizatorji volilnih kampanj ali politične stranke v času volilne kampanje ne morejo prevzemati sponzorstva nad katerokoli programsko vsebino (rubriko, …).

Morebitne pritožbe in ugovori, ki se nanašajo na DRŽAVNOZBORSKE VOLITVE 2018, morajo biti posredovani odgovornemu uredniku v pisni obliki. Vsebovati morajo opis in datum objave domnevne kršitve oz. nepravilnosti in podatke, kamor želi pošiljatelj prejeti odgovor.

Ta pra­vi­la ve­lja­jo v vo­lil­ni kam­pa­nji za volitve v državni zbor 2018 ter se upo­rab­lja­jo od aprila 2018.