V Celju termično obdelali 300 tisoč ton odpadkov in blata

Zaradi edine naprave za termično obdelavo komunalnih odpadkov v Sloveniji, Toplarne Celje, kar 300 tisoč ton odpadkov in blata ni pristalo na odlagališču, Celjani, priključeni na daljinsko ogrevanje, pa imajo cene ogrevanja med najnižjimi v Sloveniji (nižjo imajo samo še na Ravnah in v Velenju). V Toplarni Celje se namreč tokovi odpadkov, ki jih ni mogoče reciklirati, energetsko izrabijo za proizvodnjo elektrike in toplote za ogrevanje.

Obdelali 300 tisoč ton odpadkov

V 12 letih, odkar obratuje Toplarna Celje, so termično obdelali kar 300.000 ton odpadkov. Za lažjo predstavo – to je toliko odpadkov, da bi z njimi lahko prekrili celotno Šmartinsko jezero v višini pol metra. Ob tem je pomembno poudariti, da je bilo zaradi energetske izrabe odpadkov za oskrbo s toploto porabljeno manj fosilnih goriv in s tem prihranjeno več milijonov ton ogljikovega dioksida. V omrežje je bilo namreč oddano kar 72.000 MWh električne energije in 370.000 MWh toplotne energije.

To je več električne energije, kot je porabijo celjska gospodinjstva v celem letu ter približno toliko toplotne energije, kot se je porabi v skoraj 5 letih v sistemu daljinskega ogrevanja za 7000 odjemalcev, kolikor jih je nanj priključenih!

Nadzorovano in varno obratovanje

Poleg tega, da Toplarna Celje zagotavlja trajnostno, lokalno, zanesljivo, nizkoogljično in stroškovno učinkovito energijo, je njeno delovanje izredno nadzorovano in varno. Izvedba tehnologije s centralno nadzornim sistemom namreč preprečuje kakršno koli nedovoljeno ali nenamerno izpuščanje katerega koli onesnaževala v zrak, tla ali vodo. Naprava ne more obratovati, če sistem čiščenja dimnih plinov ni vključen, pri tem pa čistilnega ali merilnega sistema med obratovanjem naprave tudi ni mogoče ročno izključiti. Nadalje, za objekte, kot je Toplarna Celje, so predpisane trajne meritve, kar pomeni, da se izpusti merijo neprekinjeno ves čas, naprava pa bi v primeru preseganja mejnih vrednosti emisij snovi v zrak samodejno prešla v zaustavitev delovanja. Redno se izvajajo tudi obratovalni monitoringi, ki so predpisani z okoljevarstvenim dovoljenjem.

V 12 letih obratovanja izpusti niso niti enkrat presegli dovoljenih mejnih vrednosti, posamezni parametri trajnih meritev so celo nekajkrat nižji, prav tako pa so dosežene vrednosti nekaterih parametrov občasnih meritev celo pod mejo detekcije.

Od skupno prejetih količin odpadkov v Toplarno Celje ostane po termični obdelavi pod 15 odstotkov odpadkov. Del odpadkov se odloži na deponiji za nenevarne odpadke, nevarne odpadke prevzamejo pooblaščeni prevzemniki in se izvozijo v tujino, izločene kovinske odpadke pa se odda kot sekundarne surovine v ponovno predelavo.