Rogatec: Zaskrbljujoči posegi na hrvaški strani Sotle

Gradnje ceste na hrvaški strani mejne reke Sotle vzbuja skrb o poplavni varnosti na slovenski strani.

Zaradi gradnje lokalne ceste na območju hrvaške občine Hum na Sotli je prišlo do deponiranja zemeljskega in drugega materiala ob strugi reke Sotle. Zaradi posegov so lastniki zemljišč na slovenski strani reke kot tudi lokalna skupnost (Občina in Krajevna skupnost Rogatec) izrazili skrb, da sicer že tako poplavno ogrožena območja še dodatno potencialno ogrožajo gradnje na nasprotnem bregu mejne reke. Ker se tovrstna vprašanja rešujejo na državni ravni, so že oktobra lani poslali dopis na Direkcijo Republike Slovenije za vode. Kot je razvidno iz odgovora, je Direkcija poizvedbo posredovala pristojni službi Hrvatskih voda, ki je zagotovila, da gre za začasno deponiranje materiala in da je gradnja v skladu z upravnimi postopki za tovrstne posege. V sklopu izgradnje ceste naj bi bili izvedeni vsi ustrezni ukrepi za ohranjanje vodnega režima, tako da ob zaključku projekta ni pričakovati negativnih vplivov na vodni režim visokih voda Sotle. Prav tako so na Direkciji prejeli zagotovilo, da izvajalec skrbno spremlja vodne razmere in da bo nemudoma ustrezno ukrepal ob morebitnih visokih vodah že med gradnjo. Na Direkciji so še zapisali, da bodo stanje na terenu spremljali tudi sami.

Nekaj dvoma

Župan Martin Mikolič je pojasnil, da kar se tiče tovrstnih obmejnih vprašanj, lokalna skupnost ne more vplivati na aktivnosti na hrvaški strani, so se pa vključili toliko, da so obvestili Direkcijo za vode. »Občina Rogatec s hrvaško in sosednjo občino Hum na Sotli načeloma dobro sodeluje. Moram pa izpostaviti, da v okviru zakonodaje nismo dolžni drug drugega obveščati o posegih ob Sotli, mora pa vsaka stran delovati v skladu s predpisano zakonodajo ožjega in širšega poplavnega območja. Glede na to, da dela potekajo tik ob meji, s posegom ne bi smeli ogrožati površine na naši strani,« je dela komentiral rogaški župan. »Študija je pokazala, da naj ne bi bila večja poplavna ogroženost na naši strani. Menim, da je to relativno. Vsak poseg zmanjša razlivno površino,« je župan nekoliko podvomil o študiji. (A. K.)

Več v novi številki Rogaških novic.

Oglas