Rogaška Slatina: Začeli z gradnjo Naravovarstvenega centra Sotla

S položitvijo temeljnega kamna sta mag. Branko Kidrič in Zdravko Počivalšek začela gradnjo Naravovarstvenega centra Sotla, ki ga bodo zgradili v Nimnem ob začetku želenega bodočega Vonarskega jezera.

Občina Rogaška Slatina je v preteklosti skupaj s partnerji na obeh straneh meje izvedla neštete aktivnosti v smeri revitalizacije Vonarskega jezera in vzpostavitve novega turistično-rekreacijskega centra. Projektni predlog »Vonarsko jezero« je bil decembra 2015 s strani Razvojnega sveta Savinjske regije med vsemi prejetimi ocenjen kot drugi najpomembnejši za razvoj regije. V letu 2016 je bila izdelana idejna zasnova Naravovarstvenega centra Sotla, katerega delovanje je zastavljeno neodvisno od ojezeritve. Namenjen bo osveščanju o naravi čezmejnega območja ob reki Sotli, predstavljal bo predvsem specifike habitatov in vrst. Center bo namenjen izvedbi naravovarstvenih vsebin za deležnike iz vrtcev, šol, naravovarstvenih organizacij, društev, okoliških prebivalcev ter vseh posrednih in neposrednih uporabnikov območja ob Sotli.

Pot do gradbenega dovoljenja ni bila enostavna, saj je morala Občina do avgusta 2017 izkazati, da gre za objekt naravovarstvenega pomena. Sočasno je iskala partnerje, s katerimi bi lahko pokrila čim večji del programskega območja in oblikovala aktivnosti za prijavo na Javni razpis za predložitev projektov v okviru Programa sodelovanja Interreg V–A Slovenija – Hrvaška, v okviru specifičnega cilja »Zaščita in obnova biotske raznovrstnosti in spodbujanje ekosistemskih storitev.« V fazi usklajevanja je prišlo do poimenovanja projekta, ki glasi »Vezi narave,« v njem pa razen Občine Rogaška Slatina na slovenski strani sodelujeta še Občina Grosuplje in Zavod RS za varstvo narave, na hrvaški strani pa Občina Vrbovsko, Nacionalni park Risnjak, Zavod za varstvo narave Krapinsko-zagorske županije in Zavod Hyla. Prijava na javni razpis je bila uspešna, avgusta 2018 je bila sklenjena pogodba o sofinanciranju. Podpora projektu iz Evropskega sklada za regionalni razvoj znaša 2.170.822 EUR, od tega je za aktivnosti Občine Rogaška Slatina na voljo 616.037 EUR sredstev sofinanciranja.

Večinoma iz lesa načrtovan objekt tlorisnih dimenzij 29 x 9 m ima okoli 393 m2 neto površine v pritličju in nadstropju ter vključuje info točko s kavarno, delovno sobo in dva nekoliko večja prostora, namenjena interpretaciji narave. V nadstropju je načrtovana odprta opazovalnica, obe etaži vsebujeta še pokriti terasi v smeri severa in juga. Gradnjo bo izvajala družba GES iz Celja, vrednost pogodbe znaša 1.131.114 EUR. Po zaključeni gradnji je načrtovana še vgradnja interaktivne in druge opreme, namenjene pozitivni izkušnji in dobremu počutju obiskovalcev. Odprtje Naravovarstvenega centra Sotla je načrtovano poleti 2020, zaključek krovnega projekta Vezi narave poleti 2021. Ocenjena vrednost vseh stroškov v okviru projekta »Vezi narave« za Občino Rogaška Slatina znaša 1.330.300 EUR, pri čemer je sofinanciranje zagotovljeno v višini 616.037 EUR.

Minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek, je na položitvi temeljnega kamna med drugim dejal, da je pričakoval, kako bo lahko kot minister pospešil nekatere postopke za oživitev Vonarskega jezera. Toda nekaterih stvari enostavno ni mogoče narediti hitreje, je pa velik korak obnova pregrade Vonarje. Po njegovem bo Naravovarstveni center Sotla veliko prispeval k turistični ponudbi v obeh pomembnih slovenskih zdraviliščih. (Jože Strniša)