Regijski park Pohorje: Ravnotežje med naravo in razvojem

Pobuda za zaščito naravne in kulturne krajine Pohorja se je med župani porodila že leta 2017, potem je nekoliko zamrla, zdaj pa so zamisel ponovno obudili. Menijo, da so najrazličnejši posegi na Pohorju, tudi v najbolj zavarovani prostor Nature 2000, vse bolj množični in moteči.
Nadzora pa ni. Z ustanovitvijo regijskega parka bi nadzor zagotovili, s tem pa ravnovesje med zaščito narave in ekonomskim razvojem.
Zakaj park?
Župani občin Slovenska Bistrica Zreče, Vitanje, Mislinja, Ribnica na Pohorju in Lovrenc na Pohorju so se s pobudo najprej obrnili na Ministrstvo za okolje in prostor, kjer so naleteli na podporo. Kot poudarjajo pripravljavci predloga, je zavarovano območje priložnost za sodelovanje javnih služb iz različnih področij z občinami in lokalnim prebivalstvom.
Povezovanje bi omogočilo ravnotežje med varstvom narave in ekonomskim razvojem, hkrati pa bi zvišalo podjetniške priložnosti, ki izhajajo iz potencialov ohranjene narave in pomenijo dvig kakovosti bivanja za domačine.

Kako velik?
Območje parka naj bi se raztezalo po šestih omenjenih občinah. Gre za 4900 hektarjev veliko območje, ki pretežno leži na nadmorski višini nad 1200 metrov. Zavod za varstvo narave je pri-pravil osnutek akta za zavarovanje tega območja kot regijskega parka.
“Predvideni sta 1. in 2. zavarovani območji, zelo strog režim je predviden v 1. zavarovanem območju, kjer naj bi bil dostop z motornimi vozili ali kolesi prepovedan, prav tako nabiranje gob, borovnic in drugih gozdnih sadežev. Predvidena je tudi opredelitev dejavnosti na tiste, ki bi bile v parku dovoljene in tiste, ki so škodljive za pohorsko naravo in bi jih prepovedali,” je povedala Simona Kaligarič z Zavoda za varstvo narave.
Osnutek uredbe je v začetku decembra šel v javno razgrnitev, pripombe in pobude bo mogoče posredovati do konca januarja leta 2022.
Upravljavec parka
Preden bo Regijski Park Pohorje zaživel, bodo izbrali upravljavca parka. Osnovno poslanstvo upravljalca bo usmerjeno predvsem v povezovanje lastnikov zemljišč in ponudnikov turističnih storitev na Pohorju. Narava, turizem in gospodarjenje z zemljišči, kot poudarja Kaligaričeva, morajo sobivati.
Prav tako bo upravljavec omogočal učinkovitejši nadzor nad nedovoljenimi posegi in dejav-nostmi. Predvideva se zaposlitev dveh nadzornikov, ki bosta izvajala dosleden nadzor na terenu. Za kršitve bodo predvidene kazni.

Omejitve?
Ker želijo z ustanovitvijo parka naravno podobo Pohorja ohraniti za prihodnje rodove, na območju parka ne bo dovoljeno posegati, umeščati ali izvajati dejavnosti, ki bi ogrožale krajino ali uničevale pohorske potoke, barja, jezerca, planje ali pomembne življenjske prostore rastlin in živali.
Gospodarjenje s kmetijskimi površinami in z gozdom v regijskem parku se ne bo spremenilo, saj se zavedajo, da so naravo oziroma kulturno krajino na Pohorju ohranili vestni kmetje in gozdarji.
Kot zagotavljajo, se bo gozd, enako kot doslej, ohranjal in gospodaril z gozdnogospodarskimi načrti, dodatnih omejitev ne bo. Omejitve se nanašajo predvsem na nove gradnje in izvajanje dejavnosti, ki v park ne sodijo, kot je na primer vožnja z motornimi vozili, izven dovoljenih cest in za to določenih območij. Regijski park Pohorje bi lahko bi zaživel že v letu 2022.

Oglas