Podčetrtek: Na Banovini bodo uredili Center za promocijo vin, kulture in turizma

Župan občine Podčetrtek Peter Misja je v ponedeljek z direktorjem podjetja Ges d. o. o., Jožetom Hartlom podpisal pogodbo za infrastrukturno ureditev Centra za promocijo, vin in kulture Banovina, katere vrednost je ocenjena na 194.216,59 EUR. Naložba predvideva ureditev vinske kleti v kletnih prostorih objekta in večnamenskega prostora v nadstropju.

Občina Podčetrtek je kot prijavitelj operacije ‘Center za promocijo vin, kulture in turizma’, akronim: Banovina, kandidirala za pridobitev sofinanciranja na 3. Javnem pozivu za izbor operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost za izvajanje Strategije lokalnega razvoja LAS Obsotelje in Kozjansko v programskem obdobju 2014–2020. Gre za sofinanciranje iz sklada EKSRP. Ureditev Centra za promocijo vin, kulture in turizma se nanaša na tematsko področje Razvoja osnovnih sredstev, podporo trajnostnemu (turističnemu) razvoju območja s ciljem razvoja novih turističnih produktov in manjših vlaganj v podporno infrastrukturo, hkrati pa operacija podpira cilje in kazalnike drugih tematskih področij SLR 2014–2020 LAS Obsotelja in Kozjanskega: Ustvarjanje delovnih mest, Varstvo okolja in ohranjanje narave ter Večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin.

Z investicijskimi vlaganji bo Občina Podčetrtek preuredila stavbo Virštanj – gospodarsko poslopje Banovine v Center za promocijo vin, kulture in turizma ter tako zagotovila dodatno ponudbo na podeželskem območju Obsotelja in Kozjanskega. Po besedah župana Podčetrtka Petra Misja na območju namreč trenutno še ni ustrezne infrastrukture, ki bi lahko združila ponudbo lokalnih vinarjev/vinogradnikov, kulture območja ter vzpostavila pogoje za turistično trženje ponudbe na enem mestu. Vzpostavljen center bo pomenil velik doprinos za turistično ponudbo območja, saj bo omogočal povezovanje ključnih deležnikov treh področij: vino, kultura in turizem na širšem območju LAS. Naložba predvideva ureditev vinske kleti v kletnih prostorih objekta in večnamenskega prostora v nadstropju. Investitor želi stavbo preurediti v dva ločena sklopa, ki lahko delujeta neodvisno drug od drugega ali pa se dopolnjujeta. Tako bodo kletna prostora preuredili v vinsko klet in vinoteko. Oba prostora bosta namenjena predstavitvi in degustaciji vin. Vinoteka bo hkrati tudi prodajalna vin in drugih lokalnih izdelkov. Šlo bo za ambientalno bogata prostora, ki bosta pristno povezovala izdelek (vino) s prostorom (vinsko kletjo) in krajem (Virštanjem). Jedro investicijske ureditve bodo kletni prostori in potrebna gradbeno obrtniška dela na objektu, medtem ko se bo nadstropje zaenkrat uredilo kot promocijski/večnamenski prostor, namenjen tudi skupinam do 30 oseb, končna vsebina (sodobna elektronsko in tehnološko multimedijsko opremljena dvorana) pa se bo uredila s pomočjo drugih virov. V času izvajanja operacije bodo v večnamenskem prostoru razstavili dela učencev OŠ Podčetrtek, ki jih bodo izdelali na izvedenem likovnem natečaju.

V operaciji je predvidena tudi inovativna vzpostavitev spletnega mesta, ki bo omogočalo prodajo lokalno pridelanih vin, česar na območju LAS Obsotelje in Kozjansko še ni. Operacija bo omogočala interpretacijo kulturne in gastronomske dediščine, omogočila razvoj dodatne turistične ponudbe na podeželju, vzpostavila nove trženjske ter povečala prepoznavnost turističnega območja. (K. C.)

 

Oglas