Po najbolj obremenjeni cesti v Celju več kot 28 tisoč vozil

Iz Direkcije RS za infrastrukturo so nam posredovali podatke o najbolj obremenjenih državnih cestah v Mestni občini Celje in številu prometnih nesreč, ki so se zgodile na državnih celjskih cestah in cestah v okoliških občinah, prav tako v lasti države. Najbolj obremenjeni cesti v Mestni občini Celje sta cesti Višnja vas–Celje (navezava Celja z avtocesto), kjer je povprečni letni dnevni promet v letu 2017 znašal 28.078 vozil in Celje–Šmarjeta, kjer je znašal 18.700 vozil. Najbolj obremenjena cesta s tovornimi vozili nad 3,5 ton je Višnja vas–Celje, ki jo dnevno prevozi okoli 1150 vozil. Bolj obremenjena je tudi cesta Celje–Šmarjeta, ki jo prevozi okoli 740 vozil dnevno. Po nesrečah glede na lokacijo najbolj izstopa odsek Celje–Šmarjeta, kjer se je zgodilo 37 odstotkov vseh prometnih nesreč.

Investicije na državnih cestah v Celju

Na regionalni cesti Višnja vas–Celje je predvidena ureditev državne ceste skozi Šmarjeto. Trenutno je v postopku javno naročilo za izbor izvajalce del. V pripravi je tudi javno naročilo za izbiro izdelovalca prometne študije in prometnega modela celjske regije ter za prometno-ekonomsko vrednotenje načrtovanih ukrepov na mestnem območju Celja. Na cesti Višnja vas–Celje je v teku izdelava projektne dokumentacije za rekonstrukcija ceste. Na cest Arclin–Ljubečna pa je v izdelavi Projekt za izvedbo (PZI) ureditve pločnika od križišča Arclin do gasilskega doma.

Skok čez plot

Za cesto pred naseljem Dobrna je trenutno v podpisovanju sporazum o sofinanciranju. V Šentjurju predvidevajo do konca junija zaključiti z gradbenimi deli na cesti Boštanj–Planina, v gradnji je ureditev dela ceste Šentjur–Mestinje. Na cesti Štore–Svetina–Laško poteka novelacija projekta za izvedbo del. V Vojniku je v načrtu rekonstrukcija križišča Višnja vas. V občini Žalec je letos predvidena priprava in objava javnega naročila za izbiro izvajalca gradbenih del za ureditev križišča Petrovče–Žalec, Arja vas–Žalec in Žalec–Šempeter, t. i. ‘Žalski Y’, z DARS-om pa potekajo tudi usklajevanja glede ureditev križišč v vplivnem območju avtocestnega priključka Arja vas.

Še več statističnih podatkov pa v jutrišnjem Celjanu.

Po nesrečah glede na lokacijo na državnih cestah v MOC najbolj izstopa odsek Celje–Šmarjeta, kjer se je zgodilo 37 odstotkov vseh prometnih nesreč.
Oglas