Občina Podčetrtek: Potrdili prostorski načrt za TRC Vonarsko jezero

Občinski svet Občine Podčetrtek je sprejel Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za Turistično-rekreacijski center (TRC) Vonarsko jezero, ki obsega 3,6 hektarja veliko območje v okolici Ribiške koče v Vonarju.

Svetniki občine Podčetrtek so na 10. redni seji potrdili zaključni račun proračuna za leto 2019, prav tako pa so sprejeli Odlok občinskega podrobnega prostorskega načrta za Turistično rekreacijski center Vonarsko jezero. Glede na dejstvo, da je bila v preteklem letu skozi projekt Frisco 2.1 urejena pregrada Vonarje, katere vrednost ureditve je bila 2,5 milijona evra, so tokrat svetniki s sprejetjem podrobnega prostorskega načrta za TRC Vonarsko jezero omogočili ureditev približno 3,6 hektara velikega območja v okolici Ribiške koče Vonarje.

Z odlokom je tako predmetno območje uradno opredeljeno kot območje stavbnih zemljišč ter podrobnejšo namensko rabo površine za turizem, del pa kot površine za oddih, rekreacijo in šport. Kot je obrazloženo v odloku, je razlog za pripravo OPPN TRC Vonarsko jezero možna rušitev in odstranitev starih objektov in namera umestitve novih objektov za turistične namene z vso potrebno komunalno infrastrukturo na območju možne (ponovne) ojezeritve Vonarskega jezera.

Projekt razdeljen na tri dele                                                                                     Kot je napovedal župan Peter Misja, se v sklopu sprejete prostorske ureditve v južnem delu območja načrtuje izgradnja gospodarskega objekta, ki bi po ojezeritvi služil kot čolnarna za spravilo in servis plovil, v tem delu je načrtovana izgradnja in ureditev pešpoti ter ureditev zelenih površin. Možna bi bila dograditev pešpoti in ureditev obale (pešpot, privezi za plovila, klančina za splovitev plovil, pomoli in lesene terase). V osrednjem delu je predvidena izravnava terena ter izgradnja gostinsko-turističnega objekta s teraso in informacijskega centra z dodatnimi nastanitvenimi kapacitetami. V severnem delu območja je predvidena izgradnja nastanitvenih objektov. Kot je bilo predstavljeno, bodo objekti zgrajeni v sodobnem slogu z dodano osnovo v avtohtoni pozidavi oz. bodo grajeni v klasičnem slogu. Večji objekti so tako predvideni kot sodobno zasnovani objekti pravokotnih oblik, nastanitveni objekti pa kot sodobno zasnovani objekti z uporabo avtohtonih materialov in oblik, značilnih za območje ali kot klasično grajeni objekti.

Poleg vsega omenjenega se načrtuje sanacija in dograditev obstoječega omrežja dovoznih cest ter kolesarskih in peš povezav, izgradnja parkirišča za vozila (osebna vozila, turistični avtobusi, avtodomi) s potrebno infrastrukturo, načrtovana pa je tudi obnova, sanacija in dograditev objektov in naprav elektro omrežja, telekomunikacijskega omrežja, vodovodnega omrežja, omrežja in objektov za zbiranje in čiščenje odpadnih vod, omrežja in objektov za ločeno zbiranje in odvoz odpadkov. Kot je povedal Misja, je celoten projekt Občine Podčetrtek zasnovan tako, da v naravo ne posega negativno, prav tako pa ureditve ne posegajo na prostor z intenzivno kmetijsko pridelavo. (Karmen Cvirn)

 

Oglas