Nepremičnine Celje imajo v lasti skoraj 2.000 stanovanj

Celjska družba Nepremičnine Celje ima v lasti 1.920 stanovanjskih enot, v upravljanju in gospodarjenju 48 stanovanjskih enot v lasti Mestne občine Celje ter 20 stanovanjskih enot v lasti Občine Štore. V neprofitni najem je oddanih 1.691 stanovanjskih enot, preostale stanovanjske enote so bivalne enote, oskrbovana stanovanja, službena stanovanja, namenska stanovanja in tržna stanovanja. Kot pojasnjuje Tadej Lebič, vodja razvojnih projektov in nabave v družbi Nepremičnine Celje, nekaterih izmed stanovanjskih enot niso oddali zaradi procesa prenove, rušitev in postopkov prodaje.
Do stanovanja le z javnim razpisom
Kot poudarja, lahko do stanovanja z neprofitno najemnino upravičenci pridejo izključno preko izvedenega javnega razpisa za dodelitev neprofitnih stanovanj. »Na Javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v Mestni občini Celje za obdobje 2019-2021 je prispelo 606 vlog. Na prednostne liste se je uvrstilo 490 upravičencev. Stanovanja po tem razpisu smo pričeli oddajati v letu 2020, do 1. septembra je bilo upravičencem oddanih 23 stanovanj,« je jasen Lebič.


Sledijo strategiji
V družbi Nepremičnine Celje pri prodaji stanovanj sledijo svoji strategiji in prodajajo nepremičnine, kot so stanovanja, garaže, kleti in deli stavb v objektih, kjer ima družba majhno število stanovanj ter ni možno slediti strategiji stroškovne in trajnostne učinkovitosti. ‘Mejo oziroma računico’ presojajo za vsako nepremičnino posebej ob upoštevanju več ekonomskih, gradbenih in družbenih parametrov.
Manjši fond stanovanj
»Stanovanjski fond družbe se v zadnjih letih zmanjšuje. Poglavitni razlog za to se nahaja v zakonsko določeni višini neprofitne najemnine, ki ne pokriva niti stroškov vzdrževanja in se ni spremenila od sprejetja zakonodaje v letu 2003. Bo pa v letu 2021 in 2020, z dograditvijo Sta-novanjske soseske Dečkovo naselje – DN 10 in novimi 142 stanovanji, prišlo do pomembnega dviga stanovanjskega fonda javnih najemnih stanovanj družbe,« napoveduje Lebič.
Soseska DN 10 po načrtih
Družbi Nivo Eko in Remont v novi stanovanjski soseski Dečkovo naselje – DN 10 že zaključujeta groba gradbena dela, kot so betoniranje, opaženje ter vgradnja izolacijskih elementov na obeh večstanovanjskih objektih v zadnjih etažah. Izvajalca sta pričela tudi z zemeljskimi in gradbenimi deli za gradnjo garažne hiše. Gradnja poteka v skladu z načrtom. Zaključek gradnje v prvi fazi je predviden za poletje 2021, ko bodo na voljo tudi stanovanja za vselitev v prvih dveh večstanovanjskih objektih. Celoten zaključek del z zunanjo ureditvijo in vzpostavitvijo ze-lenega klina je predviden za poletje 2022, ko bodo vseljiva tudi stanovanja v preostalih štirih večstanovanjskih objektih.
Novela stanovanjskega zakona
»V letu 2020 je v procesu oblikovanja in sprejemanja novela stanovanjskega zakona. Cilj nove-le je zagotoviti lažjo dostopnost do stanovanj mladim, starejšim in drugim ranljivejšim skupinam prebivalstva ter povečati obseg sklada javnih najemnih stanovanj. Novela prinaša tudi spremembe na področju upravljanja večstanovanjskih objektov, najemnih razmerij in inštrumentov stanovanjske politike, ki bodo imele neposredni in posredni vpliv tudi na delovanje družbe,« zaključi Lebič.