Nadzor pitne vode: Celjani pijemo kakovostno vodo

Povprečna mesečna poraba vode na gospodinjstvo znaša od 12 do 20 kubičnih metrov pitne vode in je seveda odvisna od življenjskih navad uporabnika. Kot poudarjajo v družbi Vodovod-kanalizacija, je pitna voda v sistemih, s katerimi upravlja podjetje, zdravstveno ustrezna, kakovostna in pod strogim zdravstvenim nadzorom. »Rezultati opravljenih različnih kemijskih in mikrobioloških analiz na odvzetih vzorcev kažejo, da so izmerjene koncentracije bistveno pod vrednostmi, ki jih predpisuje veljavna zakonodaja,« pojasnjujejo v podjetju. Kot še dodajajo, rezultati preiskav, opravljenih v letu 2018, potrjujejo, da so imeli občani Celja, Štor, Vojnika in Dobrne zagotovljeno kvalitetno oskrbo s pitno vodo.

Pitna voda je najbolj nadzorovano živilo
Celjani pijemo vodo, ki jo v največji meri črpajo iz vodnega vira v Vitanju in na Frankolovem, preostalo potrebno količino pitne vode pa črpajo iz črpališča v Medlogu. Z vodovodnim sistemom pa je povezano tudi nekaj manjših vodnih virov, kot so Gabrovka, Bojanski graben in vrtina Laška vas. »V vodovodnih sistemih, s katerimi upravljamo, vzorčenje in preiskave pitne vode v okviru našega notranjega nadzora izvaja Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano iz Celja. Letno se v okviru našega notranjega nadzora izvede več kot tisoč preiskav pitne vode. Pitna voda je najbolj nadzorovano živilo. Hkrati z izvajanjem notranjega nadzora upravljavca poteka tudi monitoring pitne vode, ki ga zagotavlja ministrstvo za zdravje,« so konkretni v podjetju.

Tedensko odvzamejo osem vzorcev vode
V sklopu notranjega nadzora je za preskušanje kvalitete pitne vode v vodovodnem sistemu Celje določenih 40 rednih odvzemnih mest, razporejenih na različnih delih vodovodnega omrežja. V vodovodnem omrežju se tedensko odvzame osem vzorcev vode za redne mikrobiološke preiskave in štiri do pet vzorcev vode za redne fizikalno-kemijske preiskave. V manjših vodovodnih sistemih je za preskušanja kvalitete vode določenih skupno enajst odvzemnih mest. Vzorčenje pitne vode za redne mikrobiološke in fizikalno-kemijske preiskave se izvaja enkrat mesečno. »Skladno z letnim planom poleg rednih preiskav na vodovodnem omrežju izvajamo tudi občasne oziroma razširjene preiskave pitne vode, vključno s ciljanimi preiskavami na ugotavljanje prisotnosti trihalometanov, posameznih triazinskih pesticidov in težkih kovin. Že vrsto let izvajamo tudi monitoring koncentracij nitratov na vodovodnem omrežju,« pojasnjujejo.

Zajeli 7,5 milijona kubikov, izgubili 3,4 milijona kubikov
Lani so zajeli 7,5 milijona kubičnih metrov pitne vode, od tega so jih prodali 4,1 milijona. Izgubljena količina pitne vode je znašala 3,4 milijona kubičnih metrov, kar je manj kot še leto poprej. Vsako leto si prizadevajo s sistematično obnovo vodovodnega omrežja zmanjšati vodne izgube. Razpoložljiva količina vode sicer dvakrat presega količino zajete vode, zato je z vidika zagotavljanja zadostnih količin oskrba uporabnikov vodovodnega sistema Celje varna in zanesljiva.

Omrežje staro tudi več kot 100 let
Kot pojasnjujejo v podjetju, so nekateri deli vodovodnega omrežja mesta Celja stari tudi več kot 100 let, zato se pri obnovah lotevajo starejših delov vodovodnega omrežja, kot so vodovodna omrežja v starejših soseskah npr. Hudinja, Trubarjeva ulica ipd. »Vendar starost vodovoda ni edini kriterij. Prioritetno v zadnjih letih obnavljamo primarne cevovode, ki predstavljajo hrbtenico vodovodnega omrežja in so ključnega pomena za zagotavljanje varne oskrbe s pitno vodo v Celju. Obnove teh cevovodov izvajamo po odsekih, tako da kljub izvajanju del oskrba s pitno vodo poteka kar se da brez motenj za naše uporabnike. Svoje investicije v največji možni meri usklajujemo tudi z investicijami upravljavcev druge infrastrukture,« zaključujejo v družbi Vodovod-kanalizacija.

V jutrišnjem novem Celjanu preverite, kakšni so stroški oskrbe s pitno vodo.

Oglas