Na Pohorju želijo postaviti 56 vetrnih elektrarn

Na območju Treh kraljev, Areha in Rogle želi skupina investitorje postaviti 56 vetrnih elektrarn, z nazivno močjo 196 megavatov. Tak poseg v naravno okolje pomeni veliko degradacijo prostora. Zato je bistriški občinski svet na zadnji seji v zvezi s projektom postavitve vetrnih elektrarn enotno zahteval vključenost širše javnosti v odločanje, predvsem pa transparenten postopek.

Kaj predvideva projekt »Vetrne elektrarne Slovenska Bistrica«?
Občina Slovenska Bistrica je bila s strani skupine investitorjev, ki jih zastopa ljubljansko podjetje Energija na veter d.o.o., seznanjena s projektom »Vetrne elektrarne Slovenska Bistrica«. Ta projekt predvideva umestitev 21 vetrnih elektrarn na območju Treh kraljev, 14 vetrnih elektrarn na območju Areha ter 21 vetrnih elektrarn na območju Kot (območje Rogle). Vsaka od vetrnih elektrarn predvideva nazivno moč 3,5 MW. Skupaj torej 56 vetrnih elektrarn, z nazivno močjo 196 megavatov!
Poleg treh velikih polj vetrnih elektrarn projekt vključuje še gradnjo kablovoda od posamezne elektrarne do priklopa na transformatorski postaji ter gradnjo dostopnih poti do vsake elektrarne.

Na občino že prihajajo vloge, zahtevki za mnenja
Iz dokumentacije, ki je bila na to temo priložena občinskemu svetu, nadalje izhaja: da je za del tega projekta Občina Slovenska Bistrica že prejela izdelano projektno dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja z zahtevki za izdajo mnenja glede skladnosti s prostorskim aktom, in sicer za postavitev 9 vetrnih elektrarn na lokacijah v Bojtini in Frajhajhmu.
Prav tako je podjetje Energija na veter septembra 2020 na občino podalo vlogo »Pogodba za ustanovitev stvarne služnosti in stvarnega bremena«, s pripisom, da pogodbo dopolnijo z manjkajočimi podatki ter jim vrnejo en izvod, v kolikor se s pogodbo strinjajo.
Novembra 2021 pa je Občina prejela še Vlogo za sklenitev služnostne pogodbe v javno korist za namen gradnje novega srednje napetostnega voda v okviru omenjenega projekta postavitve vetrnih elektrarn.

Kako odgovarjajo na Občini?
Na občini se ne strinjajo s postopkom umestitve vetrnih elektrarn na tem območju:
»Prostorski izvedbeni akt na območju Občine Slovenska Bistrica res dopušča postavitev vetrne elektrarne na kmetijska in gozdna zemljišča, vendar ob upoštevanju zakonskih in podzakonskih predpisov, soglasju pristojne krajevne skupnosti ter mikrolokacijskih pogojev. Naše mnenje in stališče je, da je za umeščanje takšnega obsega vetrnih elektrarn in takšne skupne nazivne moči, treba pristopiti k državnemu prostorskemu načrtu (DPN), saj se mora poseg obravnavati celovito in ne kot vsaka elektrarna samostojno.«

Ne pristajajo na »obvode«
Župan dr. Ivan Žagar dodaja: »Ugotavljamo, da se poskuša postopek, ki bi naj potekal na transparenten način, obiti. Tako imamo na občini že vloge za izdajo služnosti za kablovod, potem za mnenja za posamezne vetrne elektrarne … V tak način pod nobenim pogojem ne moremo privoliti. Zato je občinski svet sprejel sklep, da se začne postopek umeščanja, kot je po zakonu potrebno – torej skozi državni prostorski načrt, ki bo pokazal, ali je za tako investicijo sploh interes na območju Pohorja. Pričakujemo, da bo v to vključena naša javnost, in ne le občinski svet. Želimo, da se celoten postopek vodi transparentno in da se začne tam, kjer je treba – z umeščanjem. Ne pa kar z nekimi dovoljenji.« (B. P.)

Oglas