Matija Čakš, župan Šmarja pri Jelšah: Naj drži: »Fsi za Šmarje, Šmarje za fse«

Občina Šmarje pri Jelšah te dni obeležuje svoj občinski praznik. Ob praznovanju smo se z županom Matijo Čakšem ozrli na prehojeno pot med obema praznikoma ter se dotaknili tekočih in prihajajočih investicij, ki bodo vplivale na izboljšanje življenja v kraju. Kot je ob pogovoru dejal župan Čakš, je Šmarje v vsem tem času dokazalo, da zna stopiti skupaj. Občani se zavedajo pomena pripadnosti kraju, zato jim želi vse dobro, veliko zdravja, strpnosti in spoštovanja do vseh ter da bi držal njihov rek šmarskega argoja: »Fsi za Šmarje, Šmarje za fse«.

V mesecu juniju praznujete občinski praznik. Ob praznovanjih se radi ustavimo in ozremo nazaj, v obdobje med obema praznikoma. Katere so tiste največje investicije, ki so zaznamovale to obdobje? “Realizirali smo kar nekaj velikih projektov. Največji med njimi je energetska sanacija devetih objektov; med njimi so centralna osnovna šola s podružnicami, stara šola, zdravstveni dom, kulturni dom. Obnovili smo ceste, kot so Cerovec–Sveti Štefan, cesto Nova vas–Sladka Gora, sanirali dva večja plazova; enega nad Šmarjem, drugega v Svetem Štefanu, dokončno smo odplačali občinske prostore in nabavili novo opremo za prostore občinske stavbe, zaživel je Prostofer, končali smo s prvo fazo prizidka kuhinje, zbornice ter treh učilnic na OŠ Šmarje pri Jelšah, končali prvo in drugo fazo kanalizacije in čistilne naprave v naselju Grobelno, postavili manjkajoča avtobusna postajališča v krajevnih skupnostih, preplastili igrišče pri POŠ Zibika ter v krajevnih skupnostih izvajali obnove cestišč.”

V času med obema praznikoma ste se preselili tudi v nove prostore. Kaj ste s tem pridobili? “V novih prostorih se zaposleni dobro počutimo, najprej smo zadovoljni, da je s prenovo stavbe zaživel tudi center kraja. Občinska uprava ima urejen svoj lastni arhiv, zaposleni imajo lepe in svetle pisarne, velika sejna soba omogoča sestanke ne samo za potrebe občinske uprave, temveč tudi društev, ki delujejo v občini.”

Tudi za v prihodnje načrtujete kar nekaj investicij. Katere so tiste, ki bodo zaznamovale prihodnje leto? “Ključni projekti so: na oddelku za okolje in prostor poteka postopek OPN, pričeli smo s prestavitvijo potoka pri Lorgerjevi domačiji in pridobitvijo gradbenega dovoljena za gradnjo oskrbovanih stanovanj, podpisali smo pogodbo z izvajalcem za izgradnjo telovadnice pri podružnični šoli Zibika, pričeli smo graditi pločnik proti naselju Dvor, skupaj z Direkcijo za ceste smo začeli s preplastitvijo cestišča in urejanja pločnika ob Zdravstvenem domu Šmarje, pomagali smo šmarskim gasilcem z nakupom novega gasilskega avtomobila, šentviškim gasilcem pa smo pomagali z nakupom rabljenega vozila. Čakamo na odobritev finančnih sredstev za sanacijo plazu Hajnsko in sanacijo plazu pri domačiji Bizjak pri Zibiki; končana je idejna zasnova za izgradnjo telovadnice pri podružnični šoli Kristan Vrh, izvaja se projektna naloga za ureditev cestišča Spodnje Tinsko proti Slivniškemu jezeru, prav tako izdelujemo projekt obnove škarpe pri gasilskem domu v Svetem Štefanu. V tem času je občinski upravi uspelo pridobiti vsa zemljišča za izgradnjo povezovalne ceste iz centralne šole proti Grajskemu logu, projekt je v postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja. Na centralni šoli nadaljujemo z drugo fazo izgradnje prizidka, ki bo zajemal tri nove učilnice, novo zbornico za učitelje ter večje kapacitete za centralno šolsko kuhinjo. Z Direkcijo za ceste smo dosegli objavo razpisa obnove cestišča Pečica ter izgradnjo novega pločnika. Z Direkcijo za infrastrukturo rešujemo projekt križišča Kašča in smo v fazi pred objavo razpisa. Direkcija za infrastrukturo nam je preplastila del cestišča v naselju Grliče, skupaj z Direkcijo za železnice pa nadaljujemo drugo fazo ukinitve devetih nezavarovanih železniških prehodov na območju Stranje–Mestinje. Smo v fazi pridobivanja soglasij za izgradnjo kolesarskih poti, ki bodo potekale od Grobelnega do Podplata. V času epidemije smo uspešno oddali dva Las projekta za obnovo ribnikov v Šmarju in obnovo poti na Kalvarijo ter izgradnjo čitalnice pri Kulturnem domu.”

Več o načrtih in aktualnih vsebinah pa si preberite v Rogaških novicah. (Karmen Cvirn)