Kje v Celju bodo gradili kanalizacijo?

Po pooblastilu Mestne občine Celje, Občine Štore in Občine Vojnik je podjetje Simbio objavilo javno naročilo za projekt Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Savinje – Občine Celje, Štore in Vojnik. Zainteresirani ponudniki morajo ponudbe oddati najkasneje do 31. avgusta.
V skupnem projektu, ki ga bo delno financirala Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, sodelujejo Mestna občina Celje, Občina Štore in Občina Vojnik. Mestna občina Celje, ki je nosilna občina, je na Ministrstvo za okolje in prostor že oddala vlogo za sofinanciranje iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

V Mestni občini Celje je zgrajene 97 odstotkov vse potrebne javne kanalizacije.

Slabih 30 kilometrov kanalizacije

Gre za izgradnjo več različnih posameznih odsekov kanalizacije v skupni dolžini 28,3 kilometra, in sicer na območjih manjših aglomeracij, ki do sedaj še niso bile priključene na javno kanalizacijsko omrežje in čistilne naprave. V Mestni občini Celje je zgrajene 97 odstotkov vse potrebne javne kanalizacije, pri čemer je mesto v celoti pokrito, brez kanalizacije pa so še vedno nekatera okoliška naselja: Zagrad, Pečovnik, Osenca, Zvodno, Začret, Ljubečna, Leskovec, Šmiklavž, Škofja vas, Prekorje, Lokrovec in Zgornja Hudinja.

Za boljši življenjski prostor

Samo v Mestni občini Celje bodo zgradili 18.700 metrov kanalizacijskega omrežja in nanj priključili približno 430 objektov. Odpadna voda, ki se zdaj na nekaterih območjih iz pretočnih greznic nekontrolirano izliva v podtalnico in bližnje jarke oziroma vodotoke, se bo po priključitvi na kanalizacijsko omrežje čistila v čistilni napravi Celje ali čistilni napravi Škofja vas. Za varovanje okolja, ohranjanje virov pitne vode in zagotavljanje boljših življenjskih ter sanitarnih pogojev je ta naložba nujno potrebna.

Vrednost celotnega projekta za vse tri občine znaša dobrih 9 milijonov evrov, slabih 6 milijonov bo šlo iz državnega proračuna, ostalo bodo zagotovile občine. (UC)

Oglas