Direktor Peter Mauc: »Komunala Vitanje je v dobri kondiciji«

Peter Mauc je te dni nastopil tretji direktorski mandat v javnem podjetju Komunala Vitanje. Kakšni so načrti podjetja v naslednjih letih?

Kaj bodo osrednje naloge podjetja v naslednjih štirih letih?
Hvala za čestitke. Osrednje naloge bodo v največji meri povezane z vzdrževanjem in nadgradnjo kakovosti izvajanja javnih gospodarskih služb v občini Vitanje. Da je naše delo učinkovito, nenehno skrbimo za izboljšavo tehničnih zmogljivosti podjetja, pa tudi za usposabljanje zaposlenih.

Kaj je trenutno najbolj pereč problem na komunalnem področju v vitanjski lokalni skupnosti?
Trenutno se ukvarjamo z možnostjo širitve javnega vodovodnega omrežja na območja, ki še niso pokrita z javnim vodovodom. Gre torej za območja, na katerih se prebivalci v sušnih obdobjih soočajo s pomankanjem vode. Občina je že pristopila k reševanju te problematike, saj je projektna dokumentacija že izdelana, gradnja pa bo potekala postopoma.
V prvi fazi, za katero je že pridobljeno gradbeno dovoljenje, se bo v obstoječi vodovodni sistem vključil dodatni vodni vir in zgradil dodatni vodohran, ki bo izhodišče za nadaljnjo širitev javnega vodovodnega omrežja.

V kakšnem stanju sta sicer vodovodni in kanalizacijski sistem?
Vodovodni sistem je starejši. Občina je na našo pobudo pristopila k obnovi najbolj kritičnih delov cevovodov. Tako smo obnovili večji del transportnega voda, v sklopu rekonstrukcij cestnih odsekov pa se obnavlja vodovodna inštalacija. Pred časom smo prav tako v celoti obnovili vodohrana. V lanskem letu smo ju nadgradili še z daljinskim nadzorom, ki nam omogoča neprekinjeni nadzor nad pomembnimi parametri v pitni vodi, ki so potrebni za zagotavljanje kontinuirane kakovosti pitne vode. Problem predstavljajo tudi vodovodni priključki, ki jih že nekaj let sistemsko obnavljamo.
Fekalni kanalizacijski sistem je praktično nov, starejše gradnje sta le kolektorja, ki pa sta še vedno v ustreznem stanju.

Kolikšna je priključenost na čistilno napravo?
Na čistilno napravo Vitanje imamo v aglomeraciji priklopljenih več kot 85 odstotkov predvidenih priključkov. Čistilno napravo smo tudi ustrezno posodobili, nadgradili smo sistem mehanskega predčiščenja, izvedli smo daljinski nadzor, delno pa tudi daljinsko upravljanje čistilne naprave.

Pred osmimi leti ste prevzeli vodenje Komunale Vitanje? V kakšni kondiciji je bilo podjetje takrat, v kakšni je danes?
Preden sem prevzel vodenje javnega podjetja Komunala Vitanje je podjetje upravljalo z javnimi površinami in pokopališčem ter skrbelo za vodooskrbo. Z mojim prevzemom pred osmimi leti pa smo obseg dela povečali. Naše podjetje je prevzelo v upravljanje še zimsko-letno vzdrževanje cest, kasneje pa še čistilno napravo s kanalizacijskim sistemom. Ukvarjati smo se začeli tudi s tržno dejavnostjo, največji delež predstavljajo gradbena dela.

(Intervju si v celoti preberite v tiskani izdaji NOVIC)

Oglas