Bistriški občinski svet o najvišjih možnih nagradah v krajevnih skupnostih

Bistriški občinski svet bo na popoldanski seji obravnaval pravilnik, s katerim določa najvišje možne nagrade v krajevnih skupnostih. To področje doslej ni bilo zakonsko urejeno.
Čeprav gre denar iz občinskega proračuna, o višini nagrad v krajevnih skupnostih odločajo v svetih krajevnih skupnosti. Tako bo tudi po novem, le da bo zgornja meja nagrad omejena in pa da bo izplačilo skladno z zakonom oz. določeno s pravilnikom, pojasnjuje Simon Unuk, predlagatelj spremenjenega pravilnika oz. predsednik občinske Komisije za mandatna vprašanja volitve in imenovanja.

Novo v pravilniku
Doslej veljaven občinski Pravilnik iz leta 2007 opredeljuje višino plač, nagrad in povračilo stroškov občinskim funkcionarjem, članom delovnih teles občinskega sveta ter drugih občinskih organov. Dopolnitev se nanaša na nagrajevanje v krajevnih skupnostih: predsednik sveta KS naj bi bil upravičen do mesečne nagrade največ v višini do 12,19 % plače župana, kar trenutno predstavlja 300 EUR neto. Do sejnin ni upravičen.
Članom sveta KS in predsednikom vaških odborov pa lahko pripada sejnina za udeležbo na seji krajevne skupnosti največ v višini 2,23 % plače župana, kar je trenutno 55 EUR neto. V enem letu so lahko upravičeni največ do desetih sejnin.
Sprememba naj bi se začela uporabljati v naslednjem mandatnem obdobju, saj imajo obstoječi predsedniki in člani svetov KS že sklenjene pogodbe o delu za celotno mandatno obdobje.

In kakšne so sedanje pogodbe?
V občini Slovenska Bistrica je 15 krajevnih skupnosti. V tem mandatu le v dveh krajevnih skupnostih predsednika ne dobivata nobene nagrade. Tako je v KS Spodnja Polskava in pa v KS Vrhole-Preloge. Večina ostalih prejema od 150 do 200 evrov. Najvišjo nagrado – 300 evrov mesečno pa prejemajo štirje predsedniki krajevnih skupnostih, in sicer v KS Šmartno na Pohorju ter v treh mestnih krajevnih skupnostih – KS Alfonz Šarh, KS Impol ter KS dr. Jagodič.
Podrobneje pa v spodnji razpredelnici, ki so jo pripravili v oddelku za finance in računovodstvo občine Sl. Bistrica in velja za aktualno mandatno obdobje.